Tải xuống danh mục

Hãy xem qua hậu trường để hòa mình vào văn hóa làm việc của chúng tôi, chúng tôi là ai, chúng tôi đang làm gì và có cái nhìn đầu tiên về cơ sở vật chất của chúng tôi. và điều kiện nhiệt độ cao. Chúng thường được sử dụng trong các ngành cải cách xúc tác, tinh chế, năng lượng, hàng hải, hóa dầu và quy trình. Các kỹ sư thiết kế phát triển van cho các ứng dụng đòi hỏi phải phù hợp với hiệu suất của các bộ phận cấu thành của van

  • - Chúng thường được sử dụng trong quá trình Reforming xúc tác
  • - Chúng thường được sử dụng trong quá trình Reforming xúc tác